Dictionary<TKey,TValue>.KeyCollection.ICollection<TKey>.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie elementy z ICollection<T> .Removes all items from the ICollection<T>. Ta implementacja zawsze zgłasza NotSupportedException .This implementation always throws NotSupportedException.

 virtual void System.Collections.Generic.ICollection<TKey>.Clear() = System::Collections::Generic::ICollection<TKey>::Clear;
void ICollection<TKey>.Clear ();
abstract member System.Collections.Generic.ICollection<TKey>.Clear : unit -> unit
override this.System.Collections.Generic.ICollection<TKey>.Clear : unit -> unit
Sub Clear () Implements ICollection(Of TKey).Clear

Implementuje

Wyjątki

Zawsze generowany.Always thrown.

Uwagi

Count jest ustawiona na zero, a odwołania do innych obiektów z elementów kolekcji również są wydane.Count is set to zero, and references to other objects from elements of the collection are also released.

Dotyczy

Zobacz też