Dictionary<TKey,TValue>.KeyCollection.ICollection<TKey>.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja ICollection<T> jest przeznaczona tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the ICollection<T> is read-only.

property bool System::Collections::Generic::ICollection<TKey>::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.Generic.ICollection<TKey>.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.Generic.ICollection<TKey>.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements ICollection(Of TKey).IsReadOnly

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli ICollection<T> jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false .true if the ICollection<T> is read-only; otherwise, false. W domyślnej implementacji programu Dictionary<TKey,TValue>.KeyCollection Ta właściwość zawsze zwraca wartość true .In the default implementation of Dictionary<TKey,TValue>.KeyCollection, this property always returns true.

Implementuje

Uwagi

W kolekcji tylko do odczytu po jej utworzeniu nie można dodawać, usuwać ani modyfikować elementów.A collection that is read-only does not allow the addition, removal, or modification of elements after the collection is created.

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O(1).Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy