IAsyncEnumerable<T>.GetAsyncEnumerator(CancellationToken) Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który wykonuje iterację asynchronicznie za pomocą kolekcji.Returns an enumerator that iterates asynchronously through the collection.

public System.Collections.Generic.IAsyncEnumerator<out T> GetAsyncEnumerator (System.Threading.CancellationToken cancellationToken = null);
abstract member GetAsyncEnumerator : System.Threading.CancellationToken -> System.Collections.Generic.IAsyncEnumerator<'T>

Parametry

cancellationToken
CancellationToken

CancellationToken, która może służyć do anulowania iteracji asynchronicznej.A CancellationToken that may be used to cancel the asynchronous iteration.

Zwraca

Moduł wyliczający, który może być używany do iteracji asynchronicznie w kolekcji.An enumerator that can be used to iterate asynchronously through the collection.

Dotyczy