SortedList<TKey,TValue>.IDictionary<TKey,TValue>.Values Właściwość

Definicja

Pobiera ICollection<T> zawierający wartości z IDictionary<TKey,TValue> .Gets an ICollection<T> containing the values in the IDictionary<TKey,TValue>.

property System::Collections::Generic::ICollection<TValue> ^ System::Collections::Generic::IDictionary<TKey,TValue>::Values { System::Collections::Generic::ICollection<TValue> ^ get(); };
System.Collections.Generic.ICollection<TValue> System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>.Values { get; }
member this.System.Collections.Generic.IDictionary<TKey,TValue>.Values : System.Collections.Generic.ICollection<'Value>
 ReadOnly Property Values As ICollection(Of TValue) Implements IDictionary(Of TKey, TValue).Values

Wartość właściwości

ICollection<TValue>

Obiekt zawierający wartości w IDictionary<TKey,TValue> .An object containing the values in the IDictionary<TKey,TValue>.

Implementuje

Dotyczy