SortedList<TKey,TValue>.IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który iteruje po kolekcji.Returns an enumerator that iterates through a collection.

 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>> ^ System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>.GetEnumerator() = System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::KeyValuePair<TKey, TValue>>::GetEnumerator;
System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>> IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TValue>>.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Collections.Generic.KeyValuePair<'Key, 'Value>>
override this.System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TValue>>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Collections.Generic.KeyValuePair<'Key, 'Value>>
Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)) Implements IEnumerable(Of KeyValuePair(Of TKey, TValue)).GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator<KeyValuePair<TKey,TValue>>

Obiekt IEnumerator<T>, który może być używany do iterowania po kolekcji.An IEnumerator<T> that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Dotyczy