Hashtable.GetHash(Object) Metoda

Definicja

Zwraca kod skrótu dla określonego klucza.Returns the hash code for the specified key.

protected:
 virtual int GetHash(System::Object ^ key);
protected virtual int GetHash (object key);
abstract member GetHash : obj -> int
override this.GetHash : obj -> int
Protected Overridable Function GetHash (key As Object) As Integer

Parametry

key
Object

Wartość, Object dla której ma zostać zwrócony kod skrótu.The Object for which a hash code is to be returned.

Zwraca

Int32

Kod skrótu dla key .The hash code for key.

Wyjątki

key to null.key is null.

Uwagi

Jeśli tabela skrótów została utworzona z określoną IHashCodeProvider implementacją, ta metoda używa tego dostawcy kodu skrótu; w przeciwnym razie używa Object.GetHashCode implementacji key .If the hash table was created with a specific IHashCodeProvider implementation, this method uses that hash code provider; otherwise, it uses the Object.GetHashCode implementation of key.

Ta metoda jest O(1) operacją.This method is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też