IDictionary.GetEnumerator Metoda

Definicja

IDictionaryEnumerator Zwraca obiektIDictionary dla obiektu.Returns an IDictionaryEnumerator object for the IDictionary object.

public:
 System::Collections::IDictionaryEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IDictionaryEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IDictionaryEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IDictionaryEnumerator

Zwraca

Uwagi

[Visual Basic, C#][Visual Basic, C#]

Instrukcja języka(for each w Visual Basic) ukrywa złożoność modułów wyliczających. C# foreachThe foreach statement of the C# language (for each in Visual Basic) hides the complexity of the enumerators. W związku z foreach tym użycie jest zalecane zamiast bezpośredniego manipulowania modułem wyliczania.Therefore, using foreach is recommended instead of directly manipulating the enumerator.

Moduły wyliczające mogą służyć do odczytu danych w kolekcji, ale nie można za ich pomocą modyfikować kolekcji źródłowej.Enumerators can be used to read the data in the collection, but they cannot be used to modify the underlying collection.

Początkowo moduł wyliczający jest umieszczony przed pierwszym elementem w kolekcji.Initially, the enumerator is positioned before the first element in the collection. Resetprzywraca również moduł wyliczający z powrotem do tego położenia.Reset also brings the enumerator back to this position. W tym miejscu Current właściwość jest niezdefiniowana.At this position, the Current property is undefined. W związku z tym przed MoveNext przeczytaniem Currentwartości parametru należy wywołać metodę wyliczającą do pierwszego elementu kolekcji.Therefore, you must call MoveNext to advance the enumerator to the first element of the collection before reading the value of Current.

Currentzwraca ten sam obiekt do MoveNext momentu Reset wywołania metody lub.Current returns the same object until either MoveNext or Reset is called. MoveNextustawia Current do następnego elementu.MoveNext sets Current to the next element.

Jeśli MoveNext przekazuje koniec kolekcji, moduł wyliczający jest umieszczony po ostatnim elemencie w kolekcji i MoveNext zwraca false.If MoveNext passes the end of the collection, the enumerator is positioned after the last element in the collection and MoveNext returns false. Gdy moduł wyliczający znajduje się w tym miejscu, kolejne MoveNext wywołania również falsezwracają.When the enumerator is at this position, subsequent calls to MoveNext also return false. Jeśli ostatnie wywołanie MoveNext zwrócone false, Current nie jest zdefiniowane.If the last call to MoveNext returned false, Current is undefined. Aby ponownie Current ustawić na pierwszy element kolekcji, możesz wywołać metodę Reset i MoveNext.To set Current to the first element of the collection again, you can call Reset followed by MoveNext.

Moduł wyliczający zachowuje ważność tak długo, jak długo kolekcja pozostaje niezmieniona.An enumerator remains valid as long as the collection remains unchanged. Jeśli w kolekcji zostaną wprowadzone zmiany, takie jak dodanie, zmodyfikowanie czy usunięcie elementów, moduł wyliczający jest nieodwracalnie unieważniany, a jego zachowanie staje się niezdefiniowane.If changes are made to the collection, such as adding, modifying, or deleting elements, the enumerator is irrecoverably invalidated and its behavior is undefined.

Moduł wyliczający nie ma wyłącznego dostępu do kolekcji, w związku z tym wyliczanie w kolekcji nie jest wewnętrznie procedurą odporną na wielowątkowość.The enumerator does not have exclusive access to the collection; therefore, enumerating through a collection is intrinsically not a thread-safe procedure. Aby zagwarantować bezpieczeństwo wątków podczas wyliczania, można zablokować kolekcję podczas całego procesu wyliczania.To guarantee thread safety during enumeration, you can lock the collection during the entire enumeration. Aby zezwolić wielu wątkom na dostęp do kolekcji w celu odczytu i zapisu danych, należy zaimplementować własny mechanizm synchronizacji.To allow the collection to be accessed by multiple threads for reading and writing, you must implement your own synchronization.

Dotyczy

Zobacz też