ImmutableHashSet<T>.Builder.IsSubsetOf(IEnumerable<T>) Metoda

Definicja

Określa, czy bieżący zestaw jest podzbiorem określonej kolekcji.Determines whether the current set is a subset of a specified collection.

public:
 virtual bool IsSubsetOf(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public bool IsSubsetOf (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member IsSubsetOf : seq<'T> -> bool
override this.IsSubsetOf : seq<'T> -> bool
Public Function IsSubsetOf (other As IEnumerable(Of T)) As Boolean

Parametry

other
IEnumerable<T>

Kolekcja do porównania z bieżącym zestawem.The collection to compare to the current set.

Zwraca

Boolean

true Jeśli bieżący zestaw jest podzbiorem other ; w przeciwnym razie false .true if the current set is a subset of other; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy