ImmutableHashSet<T>.Builder.ToImmutable Metoda

Definicja

Tworzy niezmienny zestaw skrótów na podstawie zawartości tego wystąpienia.Creates an immutable hash set based on the contents of this instance.

public:
 System::Collections::Immutable::ImmutableHashSet<T> ^ ToImmutable();
public System.Collections.Immutable.ImmutableHashSet<T> ToImmutable ();
member this.ToImmutable : unit -> System.Collections.Immutable.ImmutableHashSet<'T>
Public Function ToImmutable () As ImmutableHashSet(Of T)

Zwraca

ImmutableHashSet<T>

Zestaw niezmienny.An immutable set.

Uwagi

Ta metoda jest operacją O (n) i podejścia O (1) czasu jako liczby rzeczywistych mutacji do zestawu od momentu ostatniego wywołania tej metody podejścia 0.This method is an O(n) operation, and approaches O(1) time as the number of actual mutations to the set since the last call to this method approaches 0.

Dotyczy