ImmutableHashSet<T>.Builder.TryGetValue(T, T) Metoda

Definicja

Wyszukuje zestaw dla danej wartości i zwraca wartość równą znalezioną (jeśli istnieje).Searches the set for a given value and returns the equal value it finds, if any.

public:
 bool TryGetValue(T equalValue, [Runtime::InteropServices::Out] T % actualValue);
public bool TryGetValue (T equalValue, out T actualValue);
member this.TryGetValue : 'T * 'T -> bool
Public Function TryGetValue (equalValue As T, ByRef actualValue As T) As Boolean

Parametry

equalValue
T

Wartość, dla której ma zostać wyszukane.The value for which to search.

actualValue
T

Wartość z zestawu znalezionego podczas wyszukiwania lub oryginalna wartość, jeśli wyszukiwanie nie zwróciło żadnego dopasowania.The value from the set that the search found, or the original value if the search yielded no match.

Zwraca

Boolean

Wartość wskazująca, czy wyszukiwanie zakończyło się pomyślnie.A value indicating whether the search was successful.

Dotyczy