ImmutableList<T>.Builder.FindLast(Predicate<T>) Metoda

Definicja

Wyszukuje element, który odpowiada warunkom zdefiniowanym przez określony predykat, i zwraca ostatnie wystąpienie w całej niezmiennej liście.Searches for an element that matches the conditions defined by the specified predicate, and returns the last occurrence within the entire immutable list.

public:
 virtual T FindLast(Predicate<T> ^ match);
public:
 T FindLast(Predicate<T> ^ match);
public T FindLast (Predicate<T> match);
public T? FindLast (Predicate<T> match);
abstract member FindLast : Predicate<'T> -> 'T
override this.FindLast : Predicate<'T> -> 'T
member this.FindLast : Predicate<'T> -> 'T
Public Function FindLast (match As Predicate(Of T)) As T

Parametry

match
Predicate<T>

Delegat, który definiuje warunki elementu do wyszukania.The delegate that defines the conditions of the element to search for.

Zwraca

T

Ostatni element, który odpowiada warunkom zdefiniowanym przez określony predykat, znaleziono; w przeciwnym razie wartość domyślna dla typu T .The last element that matches the conditions defined by the specified predicate, found; otherwise, the default value for type T.

Dotyczy