ImmutableList<T>.Builder.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który iteruje po kolekcji.Returns an enumerator that iterates through the collection.

public:
 System::Collections::Immutable::ImmutableList<T>::Enumerator GetEnumerator();
public System.Collections.Immutable.ImmutableList<T>.Enumerator GetEnumerator ();
member this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Immutable.ImmutableList<'T>.Enumerator
Public Function GetEnumerator () As ImmutableList(Of T).Enumerator

Zwraca

ImmutableList<T>.Enumerator

Moduł wyliczający, który może być używany do iteracji przez listę.An enumerator that can be used to iterate through the list.

Dotyczy