ImmutableList<T>.Builder.TrueForAll(Predicate<T>) Metoda

Definicja

Określa, czy każdy element na liście niemodyfikowalnej odpowiada warunkom zdefiniowanym przez określony predykat.Determines whether every element in the immutable list matches the conditions defined by the specified predicate.

public:
 virtual bool TrueForAll(Predicate<T> ^ match);
public:
 bool TrueForAll(Predicate<T> ^ match);
public bool TrueForAll (Predicate<T> match);
abstract member TrueForAll : Predicate<'T> -> bool
override this.TrueForAll : Predicate<'T> -> bool
member this.TrueForAll : Predicate<'T> -> bool
Public Function TrueForAll (match As Predicate(Of T)) As Boolean

Parametry

match
Predicate<T>

Delegat, który definiuje warunki do sprawdzenia względem elementów.The delegate that defines the conditions to check against the elements.

Zwraca

Boolean

true Jeśli każdy element na liście jest zgodny z warunkami zdefiniowanymi przez określony predykat; w przeciwnym razie false .true if every element in the immutable list matches the conditions defined by the specified predicate; otherwise, false. Jeśli lista nie zawiera żadnych elementów, wartość zwracana to true .If the list has no elements, the return value is true.

Dotyczy