ImmutableQueue<T>.Enumerator Struktura

Definicja

Wylicza zawartość niezmiennej kolejki bez przydzielania żadnej pamięci.Enumerates the contents of an immutable queue without allocating any memory.

Pakiet NuGet: System. Collections. unzmienny (Informacje o niemodyfikowalnych kolekcjach i sposobie instalacji)NuGet package: System.Collections.Immutable (about immutable collections and how to install)

public: value class ImmutableQueue<T>::Enumerator
public struct ImmutableQueue<T>.Enumerator
type ImmutableQueue<'T>.Enumerator = struct
Public Structure ImmutableQueue(Of T).Enumerator

Parametry typu

T
Dziedziczenie
ImmutableQueue<T>.Enumerator

Właściwości

Current

Pobiera element z bieżącego położenia modułu wyliczającego.Gets the element at the current position of the enumerator.

Metody

MoveNext()

Przesuwa moduł wyliczający do następnego elementu niezmiennej kolejki.Advances the enumerator to the next element of the immutable queue.

Dotyczy

Bezpieczeństwo wątkowe

Ten typ jest bezpieczny wątkowo.This type is thread safe.