ImmutableSortedSet<T>.Builder.IntersectWith(IEnumerable<T>) Metoda

Definicja

Modyfikuje bieżący zestaw, tak aby zawierał tylko elementy, które znajdują się również w określonej kolekcji.Modifies the current set so that it contains only elements that are also in a specified collection.

public:
 virtual void IntersectWith(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public void IntersectWith (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member IntersectWith : seq<'T> -> unit
override this.IntersectWith : seq<'T> -> unit
Public Sub IntersectWith (other As IEnumerable(Of T))

Parametry

other
IEnumerable<T>

Kolekcja do porównania z bieżącym zestawem.The collection to compare to the current set.

Implementuje

Dotyczy