ImmutableSortedSet<T>.Builder.IsProperSupersetOf(IEnumerable<T>) Metoda

Definicja

Określa, czy bieżący zestaw jest odpowiednim (rygorystycznym) nadzbiorem określonej kolekcji.Determines whether the current set is a proper (strict) superset of a specified collection.

public:
 virtual bool IsProperSupersetOf(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ other);
public bool IsProperSupersetOf (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> other);
abstract member IsProperSupersetOf : seq<'T> -> bool
override this.IsProperSupersetOf : seq<'T> -> bool
Public Function IsProperSupersetOf (other As IEnumerable(Of T)) As Boolean

Parametry

other
IEnumerable<T>

Kolekcja do porównania z bieżącym zestawem.The collection to compare to the current set.

Zwraca

Boolean

true Jeśli bieżący zestaw jest prawidłowym nadzbiorem other ; w przeciwnym razie, false .true if the current set is a proper superset of other; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy