ImmutableSortedSet<T>.Builder.KeyComparer Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia obiekt, który jest używany do określania równości wartości w niezmiennym zestawie posortowanym.Gets or sets the object that is used to determine equality for the values in the immutable sorted set.

public:
 property System::Collections::Generic::IComparer<T> ^ KeyComparer { System::Collections::Generic::IComparer<T> ^ get(); void set(System::Collections::Generic::IComparer<T> ^ value); };
public System.Collections.Generic.IComparer<T> KeyComparer { get; set; }
member this.KeyComparer : System.Collections.Generic.IComparer<'T> with get, set
Public Property KeyComparer As IComparer(Of T)

Wartość właściwości

IComparer<T>

Funkcja porównująca, która jest używana do określania równości dla wartości w zestawie.The comparer that is used to determine equality for the values in the set.

Uwagi

Jeśli moduł porównujący zostanie zmieniony w sposób, który mógłby wprowadzić kolizje, elementy powodujące konflikt są porzucane, pozostawiając tylko jedną z każdej pary zgodnej z kolekcją.If the comparer is changed in a way that would introduce collisions, the conflicting elements are dropped, leaving only one of each matching pair in the collection.

Dotyczy