ImmutableSortedSet<T>.Builder.Min Właściwość

Definicja

Pobiera minimalną wartość w niemodyfikowalnym zestawie posortowanym, zgodnie z definicją w elemencie porównującym.Gets the minimum value in the immutable sorted set, as defined by the comparer.

public:
 property T Min { T get(); };
public T Min { get; }
public T? Min { get; }
member this.Min : 'T
Public ReadOnly Property Min As T

Wartość właściwości

T

Minimalna wartość w zestawie.The minimum value in the set.

Dotyczy