ImmutableSortedSet<T>.Builder.ICollection<T>.CopyTo(T[], Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje elementy kolekcji do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu tablicy.Copies the elements of the collection to an array, starting at a particular array index.

 virtual void System.Collections.Generic.ICollection<T>.CopyTo(cli::array <T> ^ array, int arrayIndex) = System::Collections::Generic::ICollection<T>::CopyTo;
void ICollection<T>.CopyTo (T[] array, int arrayIndex);
abstract member System.Collections.Generic.ICollection<T>.CopyTo : 'T[] * int -> unit
override this.System.Collections.Generic.ICollection<T>.CopyTo : 'T[] * int -> unit
Sub CopyTo (array As T(), arrayIndex As Integer) Implements ICollection(Of T).CopyTo

Parametry

array
T[]

Jednowymiarowa tablica, która jest miejscem docelowym elementów skopiowanych z kolekcji.The one-dimensional array that is the destination of the elements copied from collection. Indeksowanie tablicy musi rozpoczynać się od zera.The array must have zero-based indexing.

arrayIndex
Int32

Numerowany od zera indeks w tablicy array, od którego rozpoczyna się kopiowanie.The zero-based index in array at which copying begins.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ImmutableSortedSet<T>.Builder wystąpienie jest rzutowane do ICollection<T> interfejsu.It can be used only when the ImmutableSortedSet<T>.Builder instance is cast to an ICollection<T> interface.

Dotyczy