ImmutableStack<T>.Enumerator Struktura

Definicja

Wylicza zawartość niezmiennego stosu bez przydzielania żadnej pamięci.Enumerates the contents of an immutable stack without allocating any memory.

Pakiet NuGet: System. Collections. unzmienny (Informacje o niemodyfikowalnych kolekcjach i sposobie instalacji)NuGet package: System.Collections.Immutable (about immutable collections and how to install)

public: value class ImmutableStack<T>::Enumerator
public struct ImmutableStack<T>.Enumerator
type ImmutableStack<'T>.Enumerator = struct
Public Structure ImmutableStack(Of T).Enumerator

Parametry typu

T
Dziedziczenie
ImmutableStack<T>.Enumerator

Właściwości

Current

Pobiera element z bieżącego położenia modułu wyliczającego.Gets the element at the current position of the enumerator.

Metody

MoveNext()

Przesuwa moduł wyliczający do następnego elementu niezmiennego stosu.Advances the enumerator to the next element of the immutable stack.

Dotyczy

Bezpieczeństwo wątkowe

Ten typ jest bezpieczny wątkowo.This type is thread safe.