ReadOnlyCollection<T>.ICollection<T>.Add(T) Metoda

Definicja

Dodaje element do elementu ICollection<T> .Adds an item to the ICollection<T>. Ta implementacja zawsze zgłasza NotSupportedException .This implementation always throws NotSupportedException.

 virtual void System.Collections.Generic.ICollection<T>.Add(T value) = System::Collections::Generic::ICollection<T>::Add;
void ICollection<T>.Add (T value);
abstract member System.Collections.Generic.ICollection<T>.Add : 'T -> unit
override this.System.Collections.Generic.ICollection<T>.Add : 'T -> unit
Sub Add (value As T) Implements ICollection(Of T).Add

Parametry

value
T

Obiekt, który ma zostać dodany do ICollection<T> .The object to add to the ICollection<T>.

Implementuje

Wyjątki

Zawsze generowany.Always thrown.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ReadOnlyCollection<T> wystąpienie jest rzutowane do ICollection<T> interfejsu.It can be used only when the ReadOnlyCollection<T> instance is cast to an ICollection<T> interface.

Dotyczy