ReadOnlyCollection<T>.IList.RemoveAt(Int32) Metoda

Definicja

Usuwa IList element o określonym indeksie.Removes the IList item at the specified index. Ta implementacja zawsze zgłasza NotSupportedException .This implementation always throws NotSupportedException.

 virtual void System.Collections.IList.RemoveAt(int index) = System::Collections::IList::RemoveAt;
void IList.RemoveAt (int index);
abstract member System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
override this.System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
Sub RemoveAt (index As Integer) Implements IList.RemoveAt

Parametry

index
Int32

Liczony od zera indeks elementu, który ma zostać usunięty.The zero-based index of the item to remove.

Implementuje

Wyjątki

Zawsze generowany.Always thrown.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ReadOnlyCollection<T> wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the ReadOnlyCollection<T> instance is cast to an IList interface.

Dotyczy