SortedList.IsFixedSize Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy obiekt SortedList ma stały rozmiar.Gets a value indicating whether a SortedList object has a fixed size.

public:
 virtual property bool IsFixedSize { bool get(); };
public virtual bool IsFixedSize { get; }
member this.IsFixedSize : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli obiekt SortedList ma stały rozmiar; w przeciwnym razie false.true if the SortedList object has a fixed size; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Implementuje

Uwagi

Kolekcja o stałym rozmiarze nie zezwala na dodawanie lub usuwanie elementów po utworzeniu kolekcji, ale umożliwia modyfikację istniejących elementów.A collection with a fixed size does not allow the addition or removal of elements after the collection is created, but does allow the modification of existing elements.

Kolekcja o stałym rozmiarze jest po prostu kolekcją z otoką, która zapobiega dodawaniu i usuwaniu elementów; w związku z tym, jeśli wprowadzono zmiany do źródłowej kolekcji, w tym dodawanie lub usuwanie elementów, kolekcja o stałym rozmiarze odzwierciedla te zmiany.A collection with a fixed size is simply a collection with a wrapper that prevents adding and removing elements; therefore, if changes are made to the underlying collection, including the addition or removal of elements, the fixed-size collection reflects those changes.

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O(1).Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Dotyczy