SortedList.Keys Właściwość

Definicja

Pobiera klucze w obiekcie SortedList.Gets the keys in a SortedList object.

public:
 virtual property System::Collections::ICollection ^ Keys { System::Collections::ICollection ^ get(); };
public virtual System.Collections.ICollection Keys { get; }
member this.Keys : System.Collections.ICollection
Public Overridable ReadOnly Property Keys As ICollection

Wartość właściwości

ICollection

Obiekt ICollection zawierający klucze w obiekcie SortedList.An ICollection object containing the keys in the SortedList object.

Implementuje

Uwagi

Obiekt ICollection jest widokiem tylko do odczytu kluczy obiektu SortedList.The ICollection object is a read-only view of the keys of the SortedList object. Zmiany wprowadzone do podstawowych SortedList są natychmiast odzwierciedlane w ICollection.Modifications made to the underlying SortedList are immediately reflected in the ICollection.

Elementy ICollection są sortowane w tej samej kolejności co klucze SortedList.The elements of the ICollection are sorted in the same order as the keys of the SortedList.

Ta właściwość jest podobna do metody GetKeyList, ale zwraca obiekt ICollection zamiast obiektu IList.This property is similar to the GetKeyList method, but returns an ICollection object instead of an IList object.

Ta metoda jest operacją O(1).This method is an O(1) operation.

Dotyczy

Zobacz też