AttributeCollection.Empty Pole

Definicja

Określa pustą kolekcję, której można użyć zamiast tworzenia nowej.Specifies an empty collection that you can use, rather than creating a new one. To pole jest tylko do odczytu.This field is read-only.

public: static initonly System::ComponentModel::AttributeCollection ^ Empty;
public static readonly System.ComponentModel.AttributeCollection Empty;
 staticval mutable Empty : System.ComponentModel.AttributeCollection
Public Shared ReadOnly Empty As AttributeCollection 

Wartość pola

AttributeCollection

Dotyczy