AttributeCollection.GetDefaultAttribute(Type) Metoda

Definicja

Zwraca wartość domyślną Attribute danego elementu Type .Returns the default Attribute of a given Type.

protected:
 Attribute ^ GetDefaultAttribute(Type ^ attributeType);
protected Attribute GetDefaultAttribute (Type attributeType);
member this.GetDefaultAttribute : Type -> Attribute
Protected Function GetDefaultAttribute (attributeType As Type) As Attribute

Parametry

attributeType
Type

TypeAtrybut do pobrania.The Type of the attribute to retrieve.

Zwraca

Attribute

Wartość domyślna Attribute danego elementu attributeType .The default Attribute of a given attributeType.

Dotyczy