AttributeCollection.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca wartość IEnumerator dla IDictionary .Returns an IEnumerator for the IDictionary.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator

IEnumeratorDla IDictionary .An IEnumerator for the IDictionary.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy AttributeCollection wystąpienie jest rzutowane do IEnumerable interfejsu.It can be used only when the AttributeCollection instance is cast to an IEnumerable interface.

Dotyczy