BindingList<T>.IBindingList.AllowEdit Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy elementy na liście mogą być edytowane.Gets a value indicating whether items in the list can be edited.

property bool System::ComponentModel::IBindingList::AllowEdit { bool get(); };
bool System.ComponentModel.IBindingList.AllowEdit { get; }
 ReadOnly Property AllowEdit As Boolean Implements IBindingList.AllowEdit

Wartość właściwości

trueJeśli można edytować elementy listy; w przeciwnym razie. falsetrue if list items can be edited; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Implementuje

Uwagi

AllowEdit Właściwość jest zwykle używana przez inne składniki, aby określić, czy edytowanie elementów na liście jest dozwolone.The AllowEdit property is typically used by other components to determine if editing of items in the list is allowed.

Dotyczy