CategoryAttribute.Data Właściwość

Definicja

Pobiera CategoryAttribute reprezentującą kategorię danych.Gets a CategoryAttribute representing the Data category.

public:
 static property System::ComponentModel::CategoryAttribute ^ Data { System::ComponentModel::CategoryAttribute ^ get(); };
public static System.ComponentModel.CategoryAttribute Data { get; }
member this.Data : System.ComponentModel.CategoryAttribute
Public Shared ReadOnly Property Data As CategoryAttribute

Wartość właściwości

CategoryAttribute

A CategoryAttribute dla kategorii dane.A CategoryAttribute for the data category.

Dotyczy