CategoryAttribute.Format Właściwość

Definicja

Pobiera CategoryAttribute reprezentującą kategorię formatu.Gets a CategoryAttribute representing the Format category.

public:
 static property System::ComponentModel::CategoryAttribute ^ Format { System::ComponentModel::CategoryAttribute ^ get(); };
public static System.ComponentModel.CategoryAttribute Format { get; }
member this.Format : System.ComponentModel.CategoryAttribute
Public Shared ReadOnly Property Format As CategoryAttribute

Wartość właściwości

CategoryAttribute

A CategoryAttribute dla kategorii format.A CategoryAttribute for the format category.

Dotyczy