Component.Container Właściwość

Definicja

Pobiera IContainer , który zawiera Component .Gets the IContainer that contains the Component.

public:
 property System::ComponentModel::IContainer ^ Container { System::ComponentModel::IContainer ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.ComponentModel.IContainer? Container { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.ComponentModel.IContainer Container { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Container : System.ComponentModel.IContainer
Public ReadOnly Property Container As IContainer

Wartość właściwości

IContainer

IContainerZawiera Component , jeśli istnieje, lub null Jeśli Component nie jest hermetyzowany w IContainer .The IContainer that contains the Component, if any, or null if the Component is not encapsulated in an IContainer.

Atrybuty

Uwagi

Składniki w kontenerze są śledzone na pierwszej liście, w pierwszej kolejności, która definiuje kolejność składników w kontenerze.The components in a container are tracked in a first-in, first-out list, which also defines the order of the components within the container. Ostatni dodany składnik jest ostatnim składnikiem listy.The last component added is the last component in the list.

Dotyczy

Zobacz też