ValidationException.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość obiektu powodującego ValidationAttribute wyzwolenie tego wyjątku przez klasę.Gets the value of the object that causes the ValidationAttribute class to trigger this exception.

public:
 property System::Object ^ Value { System::Object ^ get(); };
public object Value { get; }
member this.Value : obj
Public ReadOnly Property Value As Object

Wartość właściwości

Object

Wartość obiektu, który spowodował, że ValidationAttribute Klasa wyzwala błąd walidacji.The value of the object that caused the ValidationAttribute class to trigger the validation error.

Dotyczy