CodeDomSerializerException.LinePragma Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia informacje o wierszu dla błędu skojarzonego z tym wyjątkiem.Gets or sets the line information for the error associated with this exception.

public:
 property System::CodeDom::CodeLinePragma ^ LinePragma { System::CodeDom::CodeLinePragma ^ get(); };
public System.CodeDom.CodeLinePragma LinePragma { get; }
member this.LinePragma : System.CodeDom.CodeLinePragma
Public ReadOnly Property LinePragma As CodeLinePragma

Wartość właściwości

CodeLinePragma

CodeLinePragmaWskazuje, że informacje o wierszu dotyczą błędu.A CodeLinePragma that indicates the line information for the error.

Dotyczy