ISite Interfejs

Definicja

Oferuje funkcje wymagane przez lokacje.Provides functionality required by sites.

public interface class ISite : IServiceProvider
public interface ISite : IServiceProvider
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface ISite : IServiceProvider
type ISite = interface
  interface IServiceProvider
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ISite = interface
  interface IServiceProvider
Public Interface ISite
Implements IServiceProvider
Pochodne
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje implementację ISite , IComponent i IContainer do użycia w kontenerze biblioteki.The following example demonstrates the implementation of ISite, IComponent, and IContainer for use in a library container.

/// <summary>
/// The following example demonstrates the implementation of 
/// ISite, IComponent, and IContainer for use in a simple library container.
///
/// This example uses the System, System.ComponentModel, and System.Collections
/// namespaces.
/// </summary>

//This code segment implements the ISite and IComponent interfaces.
//The implementation of the IContainer interface can be seen in the documentation 
//of IContainer.

//Implement the ISite interface.

// The ISBNSite class represents the ISBN name of the book component
class ISBNSite : ISite
{
  private IComponent m_curComponent;
  private IContainer m_curContainer;
  private bool m_bDesignMode;
  private string m_ISBNCmpName;

  public ISBNSite(IContainer actvCntr, IComponent prntCmpnt)
  {
    m_curComponent = prntCmpnt;
    m_curContainer = actvCntr;
    m_bDesignMode = false;
    m_ISBNCmpName = null;
  }

  //Support the ISite interface.
  public virtual IComponent Component
  {
    get
    {
      return m_curComponent;
    }
  }

  public virtual IContainer Container
  {
    get
    {
      return m_curContainer;
    }
  }
  
  public virtual bool DesignMode
  {
    get
    {
      return m_bDesignMode;
    }
  }

  public virtual string Name
  {
    get
    {
      return m_ISBNCmpName;
    }

    set
    {
      m_ISBNCmpName = value;
    }
  }

  //Support the IServiceProvider interface.
  public virtual object GetService(Type serviceType)
  {
    //This example does not use any service object.
    return null;
  }
}

// The BookComponent class represents the book component of the library container.

// This class implements the IComponent interface.

class BookComponent : IComponent
{
  public event EventHandler Disposed;
  private ISite m_curISBNSite;
  private string m_bookTitle;
  private string m_bookAuthor;

  public BookComponent(string Title, string Author)
  {
    m_curISBNSite = null;
    Disposed = null;
    m_bookTitle = Title;
    m_bookAuthor = Author;
  }

  public string Title
  {
    get
    {
      return m_bookTitle;
    }
  }

  public string Author
  {
    get
    {
      return m_bookAuthor;
    }
  }

  public virtual void Dispose()
  {	
    //There is nothing to clean.
    if(Disposed != null)
      Disposed(this,EventArgs.Empty);
  }

  public virtual ISite Site
  {
    get
    {
      return m_curISBNSite;
    }
    set
    {
      m_curISBNSite = value;
    }
  }

  public override bool Equals(object cmp)
  {
    BookComponent cmpObj = (BookComponent)cmp;
    if(this.Title.Equals(cmpObj.Title) && this.Author.Equals(cmpObj.Author))
      return true;

    return false;
  }

  public override int GetHashCode()
  {
    return base.GetHashCode();
  }
}
  'The following example demonstrates the implementation of 
  'ISite, IComponent, and IContainer for use in a simple library container.
  '
  'This example imports the System, System.ComponentModel, and System.Collections
  'namespaces.

  'This code segment implements the ISite and IComponent interfaces.
  'The implementation of the IContainer interface can be seen in the documentation 
  'of IContainer.

  'Implement the ISite interface.

  'The ISBNSite class represents the ISBN name of the book component
  
Class ISBNSite
  Implements ISite
  Private m_curComponent As IComponent
  Private m_curContainer As IContainer
  Private m_bDesignMode As Boolean
  Private m_ISBNCmpName As String

  Public Sub New(ByVal actvCntr As IContainer, ByVal prntCmpnt As IComponent)
    m_curComponent = prntCmpnt
    m_curContainer = actvCntr
    m_bDesignMode = False
    m_ISBNCmpName = Nothing
  End Sub

  'Support the ISite interface.
  Public ReadOnly Property Component() As IComponent Implements ISite.Component
    Get
      Return m_curComponent
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Container() As IContainer Implements ISite.Container
    Get
      Return m_curContainer
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property DesignMode() As Boolean Implements ISite.DesignMode
    Get
      Return m_bDesignMode
    End Get
  End Property

  Public Property Name() As String Implements ISite.Name
    Get
      Return m_ISBNCmpName
    End Get
    Set(ByVal Value As String)
      m_ISBNCmpName = Value
    End Set
  End Property

  'Support the IServiceProvider interface.
  Public Function GetService(ByVal serviceType As Type) As Object Implements IServiceProvider.GetService
    'This example does not use any service object.
    GetService = Nothing
  End Function
End Class

'The BookComponent class represents the book component of the library container.
Class BookComponent
  Implements IComponent
  Public Event Disposed As EventHandler Implements IComponent.Disposed
  Private m_curISBNSite As ISite
  Private m_bookTitle As String
  Private m_bookAuthor As String

  Public Sub New(ByVal Title As String, ByVal Author As String)
    m_curISBNSite = Nothing
    m_bookTitle = Title
    m_bookAuthor = Author
  End Sub

  Public ReadOnly Property Title() As String
    Get
      Return m_bookTitle
    End Get
  End Property

  Public ReadOnly Property Author() As String
    Get
      Return m_bookAuthor
    End Get
  End Property

  Public Sub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
    'There is nothing to clean.
    RaiseEvent Disposed(Me, EventArgs.Empty)
  End Sub

  Public Property Site() As ISite Implements IComponent.Site
    Get
      Return m_curISBNSite
    End Get
    Set(ByVal Value As ISite)
      m_curISBNSite = Value
    End Set
  End Property

  Public Overloads Function Equals(ByVal cmp As Object) As Boolean
    Dim cmpObj As BookComponent = CType(cmp, BookComponent)
    If (Me.Title.Equals(cmpObj.Title) And Me.Author.Equals(cmpObj.Author)) Then
      Equals = True
    Else
      Equals = False
    End If
  End Function

  Public Overrides Function GetHashCode() As Integer
    GetHashCode = MyBase.GetHashCode()
  End Function

End Class

Uwagi

Lokacje Component są powiązane z Container i umożliwiają komunikację między nimi, a także umożliwiają kontenerowi zarządzanie jego składnikami.Sites bind a Component to a Container and enable communication between them, as well as provide a way for the container to manage its components.

Lokacje mogą również stanowić repozytorium dla informacji dotyczących poszczególnych składników, takich jak nazwa składnika.Sites can also serve as a repository for container-specific, per-component information, such as the component name.

Uwagi dotyczące implementowania

Aby być lokacją, Klasa musi implementować ISite interfejs.To be a site, a class must implement the ISite interface.

Właściwości

Component

Pobiera składnik skojarzony z elementem, który jest ISite implementowany przez klasę.Gets the component associated with the ISite when implemented by a class.

Container

Pobiera IContainer skojarzenie z elementem, który jest ISite implementowany przez klasę.Gets the IContainer associated with the ISite when implemented by a class.

DesignMode

Określa, czy składnik jest w trybie projektowania, gdy jest zaimplementowany przez klasę.Determines whether the component is in design mode when implemented by a class.

Name

Pobiera lub ustawia nazwę składnika skojarzonego z elementem, który jest ISite implementowany przez klasę.Gets or sets the name of the component associated with the ISite when implemented by a class.

Metody

GetService(Type)

Pobiera obiekt usługi określonego typu.Gets the service object of the specified type.

(Odziedziczone po IServiceProvider)

Dotyczy

Zobacz też