LocalizableAttribute.Equals(Object) Metoda

Definicja

Zwraca czy wartość danego obiektu jest równa bieżącemu LocalizableAttribute .Returns whether the value of the given object is equal to the current LocalizableAttribute.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object? obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Obiekt do testowania równości wartości.The object to test the value equality of.

Zwraca

Boolean

true Jeśli wartość danego obiektu jest równa wartości bieżącego elementu; w przeciwnym razie false .true if the value of the given object is equal to that of the current; otherwise, false.

Dotyczy