MarshalByValueComponent.DesignMode Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy składnik jest aktualnie w trybie projektowania.Gets a value indicating whether the component is currently in design mode.

public:
 virtual property bool DesignMode { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual bool DesignMode { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.DesignMode : bool
Public Overridable ReadOnly Property DesignMode As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli składnik jest w trybie projektowania; w przeciwnym razie false .true if the component is in design mode; otherwise, false.

Atrybuty

Uwagi

Jeśli składnik nie ma lokacji, ta metoda zawsze zwraca wartość false .If the component does not have a site, this method always returns false.

Dotyczy

Zobacz też