MarshalByValueComponent.GetService(Type) Metoda

Definicja

Pobiera realizatora IServiceProvider .Gets the implementer of the IServiceProvider.

public:
 virtual System::Object ^ GetService(Type ^ service);
public virtual object GetService (Type service);
abstract member GetService : Type -> obj
override this.GetService : Type -> obj
Public Overridable Function GetService (service As Type) As Object

Parametry

service
Type

TypeReprezentuje typ usługi.A Type that represents the type of service you want.

Zwraca

Object

ObjectReprezentuje element implementujący IServiceProvider .An Object that represents the implementer of the IServiceProvider.

Implementuje

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług projektanta, których można użyć, zobacz Architektura czasu projektowania.For more information on designer services you can use, see Design-Time Architecture.

Dotyczy

Zobacz też