MemberDescriptor.Attributes Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję atrybutów dla tego elementu członkowskiego.Gets the collection of attributes for this member.

public:
 virtual property System::ComponentModel::AttributeCollection ^ Attributes { System::ComponentModel::AttributeCollection ^ get(); };
public virtual System.ComponentModel.AttributeCollection Attributes { get; }
member this.Attributes : System.ComponentModel.AttributeCollection
Public Overridable ReadOnly Property Attributes As AttributeCollection

Wartość właściwości

AttributeCollection

AttributeCollectionZawiera atrybuty dla tego elementu członkowskiego lub pustą kolekcję, jeśli nie ma żadnych atrybutów w AttributeArray .An AttributeCollection that provides the attributes for this member, or an empty collection if there are no attributes in the AttributeArray.

Uwagi

Jeśli nie ma AttributeCollection dla tego elementu członkowskiego, ta właściwość wywołuje CreateAttributeCollection metodę w celu utworzenia nowej AttributeCollection przy użyciu tablicy Attribute obiektów przekazaną do konstruktora.If there is no AttributeCollection for this member, this property calls the CreateAttributeCollection method to create a new AttributeCollection using the array of Attribute objects passed to the constructor.

Dotyczy

Zobacz też