MemberDescriptor.NameHashCode Właściwość

Definicja

Pobiera kod skrótu dla nazwy elementu członkowskiego, zgodnie z opisem w GetHashCode() .Gets the hash code for the name of the member, as specified in GetHashCode().

protected:
 virtual property int NameHashCode { int get(); };
protected virtual int NameHashCode { get; }
member this.NameHashCode : int
Protected Overridable ReadOnly Property NameHashCode As Integer

Wartość właściwości

Int32

Kod skrótu dla nazwy elementu członkowskiego.The hash code for the name of the member.

Dotyczy