PropertyDescriptor.GetValueChangedHandler(Object) Metoda

Definicja

Pobiera bieżący zestaw programów obsługi zdarzeń ValueChanged dla określonego składnika.Retrieves the current set of ValueChanged event handlers for a specific component.

protected public:
 EventHandler ^ GetValueChangedHandler(System::Object ^ component);
protected internal EventHandler GetValueChangedHandler (object component);
member this.GetValueChangedHandler : obj -> EventHandler
Protected Friend Function GetValueChangedHandler (component As Object) As EventHandler

Parametry

component
Object

Składnik, dla którego mają zostać pobrane programy obsługi zdarzeń.The component for which to retrieve event handlers.

Zwraca

EventHandler

Połączony program obsługi zdarzeń multiemisji lub w null przypadku, gdy żadne programy obsługi zdarzeń nie są obecnie przypisane do component .A combined multicast event handler, or null if no event handlers are currently assigned to component.

Dotyczy