PropertyDescriptor.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera wartość wskazującą, czy ta właściwość jest tylko do odczytu.When overridden in a derived class, gets a value indicating whether this property is read-only.

public:
 abstract property bool IsReadOnly { bool get(); };
public abstract bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public MustOverride ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli właściwość jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false .true if the property is read-only; otherwise, false.

Dotyczy

Zobacz też