PropertyDescriptorCollection.Contains(PropertyDescriptor) Metoda

Definicja

Zwraca czy kolekcja zawiera daną wartość PropertyDescriptor .Returns whether the collection contains the given PropertyDescriptor.

public:
 bool Contains(System::ComponentModel::PropertyDescriptor ^ value);
public bool Contains (System.ComponentModel.PropertyDescriptor value);
member this.Contains : System.ComponentModel.PropertyDescriptor -> bool
Public Function Contains (value As PropertyDescriptor) As Boolean

Parametry

value
PropertyDescriptor

PropertyDescriptorAby znaleźć w kolekcji.The PropertyDescriptor to find in the collection.

Zwraca

Boolean

true Jeśli kolekcja zawiera daną wartość PropertyDescriptor ; w przeciwnym razie false .true if the collection contains the given PropertyDescriptor; otherwise, false.

Dotyczy