PropertyDescriptorCollection.IDictionary.Item[Object] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia element z określonym kluczem.Gets or sets the element with the specified key.

property System::Object ^ System::Collections::IDictionary::Item[System::Object ^] { System::Object ^ get(System::Object ^ key); void set(System::Object ^ key, System::Object ^ value); };
object System.Collections.IDictionary.Item[object key] { get; set; }
member this.System.Collections.IDictionary.Item(obj) : obj with get, set
 Property Item(key As Object) As Object Implements IDictionary.Item

Parametry

key
Object

Klucz elementu do pobrania lub ustawienia.The key of the element to get or set.

Wartość właściwości

Object

Element z określonym kluczem.The element with the specified key.

Implementuje

Dotyczy