TypeConverter.SortProperties(PropertyDescriptorCollection, String[]) Metoda

Definicja

Sortuje kolekcję właściwości.Sorts a collection of properties.

protected:
 System::ComponentModel::PropertyDescriptorCollection ^ SortProperties(System::ComponentModel::PropertyDescriptorCollection ^ props, cli::array <System::String ^> ^ names);
protected System.ComponentModel.PropertyDescriptorCollection SortProperties (System.ComponentModel.PropertyDescriptorCollection props, string[] names);
member this.SortProperties : System.ComponentModel.PropertyDescriptorCollection * string[] -> System.ComponentModel.PropertyDescriptorCollection
Protected Function SortProperties (props As PropertyDescriptorCollection, names As String()) As PropertyDescriptorCollection

Parametry

props
PropertyDescriptorCollection

Obiekt PropertyDescriptorCollection , który ma właściwości do sortowania.A PropertyDescriptorCollection that has the properties to sort.

names
String[]

Tablica nazw w kolejności, w której właściwości mają być wyświetlane w kolekcji.An array of names in the order you want the properties to appear in the collection.

Zwraca

PropertyDescriptorCollection

A PropertyDescriptorCollection , który zawiera posortowane właściwości.A PropertyDescriptorCollection that contains the sorted properties.

Uwagi

Wszystkie właściwości w kolekcji, które nie znajdują się jeszcze w tablicy nazw, są dodawane alfabetycznie do końca.All properties in the collection that are not already in the array of names are added alphabetically to the end. Jeśli names parametr jest pustą tablicą lub null , wszystkie właściwości w kolekcji są sortowane alfabetycznie.If the names parameter is an empty array or null, all the properties in the collection are sorted alphabetically.

Dotyczy

Zobacz też