ConfigurationElement.EvaluationContext Właściwość

Definicja

Pobiera ContextInformation obiekt dla ConfigurationElement obiektu.Gets the ContextInformation object for the ConfigurationElement object.

protected:
 property System::Configuration::ContextInformation ^ EvaluationContext { System::Configuration::ContextInformation ^ get(); };
protected System.Configuration.ContextInformation EvaluationContext { get; }
member this.EvaluationContext : System.Configuration.ContextInformation
Protected ReadOnly Property EvaluationContext As ContextInformation

Wartość właściwości

ContextInformation

ContextInformationDla elementu ConfigurationElement .The ContextInformation for the ConfigurationElement.

Wyjątki

Bieżący element nie jest skojarzony z kontekstem.The current element is not associated with a context.

Uwagi

ContextInformationObiekt udostępnia kontekst, który jest wymagany dla ConfigurationElement obiektu, aby podejmować decyzje na podstawie tego, gdzie jest oceniany.A ContextInformation object provides the context necessary for a ConfigurationElement object to make decisions based upon where it is being evaluated.

ContextInformationObiekt zawiera szczegółowe informacje dotyczące środowiska związane z elementem konfiguracji.The ContextInformation object provides environment details related to an element of the configuration. Na przykład można użyć IsMachineLevel właściwości, aby określić ConfigurationElement , czy ustawiono w Machine.config, czy też można określić hierarchię, ConfigurationElement do której należy element przy użyciu HostingContext właściwości.For example, you can use the IsMachineLevel property to determine whether a ConfigurationElement was set in Machine.config, or you can determine which hierarchy a ConfigurationElement element belongs to by using the HostingContext property.

Dotyczy

Zobacz też