ConfigurationElement.LockAllElementsExcept Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję zablokowanych elementów.Gets the collection of locked elements.

public:
 property System::Configuration::ConfigurationLockCollection ^ LockAllElementsExcept { System::Configuration::ConfigurationLockCollection ^ get(); };
public System.Configuration.ConfigurationLockCollection LockAllElementsExcept { get; }
member this.LockAllElementsExcept : System.Configuration.ConfigurationLockCollection
Public ReadOnly Property LockAllElementsExcept As ConfigurationLockCollection

Wartość właściwości

ConfigurationLockCollection

ConfigurationLockCollectionZablokowanych elementów.The ConfigurationLockCollection of locked elements.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać LockAllElementsExcept właściwości.The following example shows how to use the LockAllElementsExcept property.

// Show how to use LockAllElementsExcept.
// It locks and unlocks all the MyUrls elements 
// except urls.
static void LockAllElementsExcept()
{

  try
  {
    // Get the configuration file.
    System.Configuration.Configuration config =
      ConfigurationManager.OpenExeConfiguration(
      ConfigurationUserLevel.None);

    // Get the MyUrls section.
    UrlsSection myUrlsSection =
      config.GetSection("MyUrls") as UrlsSection;

    if (myUrlsSection == null)
    {
      Console.WriteLine("Failed to load UrlsSection.");
    }
    else
    {

      // Get MyUrls section LockElements collection.
      ConfigurationLockCollection lockElementsExcept =
        myUrlsSection.LockAllElementsExcept;

      // Get MyUrls section LockElements collection 
      // enumerator.
      IEnumerator lockElementEnum =
         lockElementsExcept.GetEnumerator();

      // Position the collection index.
      lockElementEnum.MoveNext();

      if (lockElementsExcept.Contains("urls"))
        // Remove the lock on all the ther elements.
        lockElementsExcept.Remove("urls");
      else
        // Add the lock on all the other elements 
        // but urls element.
        lockElementsExcept.Add("urls");

      config.Save(ConfigurationSaveMode.Full);
    }
  }
  catch (ConfigurationErrorsException err)
  {
    Console.WriteLine("[LockAllElementsExcept: {0}]",
      err.ToString());
  }
}
' Show how to use LockAllElementsExcept.
' It locks and unlocks all the MyUrls elements 
' except urls.
Shared Sub LockAllElementsExcept()

  Try
    ' Get the current configuration file.
    Dim config _
    As System.Configuration.Configuration = _
    ConfigurationManager.OpenExeConfiguration( _
    ConfigurationUserLevel.None)

    ' Get the MyUrls section.
    Dim myUrlsSection As UrlsSection = _
    config.GetSection("MyUrls")

    If myUrlsSection Is Nothing Then
      Console.WriteLine("Failed to load UrlsSection.")
    Else

      ' Get MyUrls section LockElements collection.
      Dim lockElementsExcept _
      As ConfigurationLockCollection = _
      myUrlsSection.LockAllElementsExcept

      ' Get MyUrls section LockElements collection 
      ' enumerator.
      Dim lockElementEnum As IEnumerator = _
      lockElementsExcept.GetEnumerator()

      ' Position the collection index.
      lockElementEnum.MoveNext()

      If lockElementsExcept.Contains("urls") Then
        ' Remove the lock on all the ther elements.
        lockElementsExcept.Remove("urls")
        ' Add the lock on all the other elements 
        ' but urls element.
      Else
        lockElementsExcept.Add("urls")
      End If

      config.Save(ConfigurationSaveMode.Full)
    End If
  Catch err As ConfigurationErrorsException
    Console.WriteLine("[LockAllElementsExcept: {0}]", _
    err.ToString())
  End Try

End Sub

Uwagi

LockAllElementsExceptWłaściwość umożliwia zablokowanie wszystkich elementów jednocześnie, z wyjątkiem określonego przez użytkownika.The LockAllElementsExcept property allows you to lock all the elements at once, except for the one you specify.

Uwaga

LockAllElementsExceptWłaściwość pozwala zapobiec modyfikowaniu podrzędnych elementów konfiguracji elementu, do którego ma zostać zastosowana reguła.The LockAllElementsExcept property allows you to prevent the child configuration elements of the element to which you apply the rule from being modified. Użyj LockItem właściwości, jeśli chcesz umieścić ogólną blokadę elementu i jego elementów podrzędnych.Use the LockItem property if you want to put a general lock on the element itself and its child elements.

Dotyczy

Zobacz też