ConfigurationElement.PostDeserialize Metoda

Definicja

Wywoływana po deserializacji.Called after deserialization.

protected:
 virtual void PostDeserialize();
protected virtual void PostDeserialize ();
abstract member PostDeserialize : unit -> unit
override this.PostDeserialize : unit -> unit
Protected Overridable Sub PostDeserialize ()

Dotyczy