ConfigurationElement.PreSerialize(XmlWriter) Metoda

Definicja

Wywoływana przed serializacji.Called before serialization.

protected:
 virtual void PreSerialize(System::Xml::XmlWriter ^ writer);
protected virtual void PreSerialize (System.Xml.XmlWriter writer);
abstract member PreSerialize : System.Xml.XmlWriter -> unit
override this.PreSerialize : System.Xml.XmlWriter -> unit
Protected Overridable Sub PreSerialize (writer As XmlWriter)

Parametry

writer
XmlWriter

, XmlWriter Który zostanie użyty do serializacji ConfigurationElement .The XmlWriter that will be used to serialize the ConfigurationElement.

Dotyczy