ConfigurationElementCollection.AddElementName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę, ConfigurationElement która ma zostać skojarzona z operacją dodawania w ConfigurationElementCollection przypadku zastąpienia w klasie pochodnej.Gets or sets the name of the ConfigurationElement to associate with the add operation in the ConfigurationElementCollection when overridden in a derived class.

protected:
 property System::String ^ AddElementName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
protected public:
 property System::String ^ AddElementName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
protected string AddElementName { get; set; }
protected internal string AddElementName { get; set; }
member this.AddElementName : string with get, set
Protected Property AddElementName As String
Protected Friend Property AddElementName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa elementu.The name of the element.

Wyjątki

Wybrana wartość zaczyna się od zastrzeżonego prefiksu "config" lub "Lock".The selected value starts with the reserved prefix "config" or "lock".

Dotyczy