ConfigurationElementCollection.BaseClear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie obiekty elementów konfiguracji z kolekcji.Removes all configuration element objects from the collection.

protected:
 void BaseClear();
protected public:
 void BaseClear();
protected void BaseClear ();
protected internal void BaseClear ();
member this.BaseClear : unit -> unit
Protected Sub BaseClear ()
Protected Friend Sub BaseClear ()

Wyjątki

Konfiguracja jest tylko do odczytu.The configuration is read-only.

-lub--or-

Element kolekcji został zablokowany w konfiguracji wyższego poziomu.A collection item has been locked in a higher-level configuration.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak wywołać BaseClear metodę.The following code example shows how to call the BaseClear method.

public void Remove(UrlConfigElement url)
{
  if (BaseIndexOf(url) >= 0)
  {
    BaseRemove(url.Name);
    // Your custom code goes here.
    Console.WriteLine("UrlsCollection: {0}", "Removed collection element!");
  }
}
Public Sub Remove(ByVal url As UrlConfigElement)
  If BaseIndexOf(url) >= 0 Then
    BaseRemove(url.Name)
    ' Your custom code goes here.
    Console.WriteLine("UrlsCollection: {0}", "Removed collection element!")
  End If
End Sub

Uwagi

Gdy BaseClear Metoda jest wywoływana, usuwa wszystkie ConfigurationElement obiekty z kolekcji.When the BaseClear method is called, it removes all ConfigurationElement objects from the collection. Dodaje także clear dyrektywę do pliku konfiguracji.It also inserts a clear directive into the configuration file.

Dotyczy